Saturday, 02, Mar, 5:51 AM

 ALAHADY 04 FEBROARY 2024

Feon – java - maneno

FANATREHANA & FIDERANA NY TOMPO

 Salamo

 

Hira : 165 and 1, 3, 4 ("Haleloia! Midera!")

1. Haleloia ! miderà
:,: Asandrato, re ny feo :,:
Miderà ny Ray Tsitoha
:,: ‘zay Mpamorona anareo :,:
Fa Mpanjaka manan-jo
Haleloia, Haleloia!

3. Haleloia ! mifalia
:,: ‘Lay Mpamonjy be fitia :,:
Sy Mpanavotra anareo.
:,: O, ry olom-bery ô :,:
Manatòna, mihobia
Haleloia, Haleloia !

4. Raiso re, ry Tompo ô,
:,: Ny mpanota toa anay :,:
‘Zay miantoraka Aminao.
:,: Mba henoy ny vavakay :,:
Ho fanatitra madio
‘Zay atolotray anio !

- Vavaka

- Feon – java - maneno fohy

SITRAPON’ ANDRIAMANITRA

Mpitarika : (Vavaka fifonana)
Fiangonana : « Ry Rainay be famindram-po ô, mitalaho Aminao izahay ; mamelà ny helokay ; diovy izahay ho afa-pahotana ; sasao izahay ho afa-keloka ; ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo anao. Ny fitiavan’i Jesoa Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »

- Hira : Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesoa Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

Mpitarika : (Teny famelan – keloka)
Fiangonana : AMEN

Mpitarika : Voninahitra Any Amin’ny Avo Indrindra Ho An’andriamanitra

Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.

- Hira :  172, and. 1 sy 2("Hoderaiko lalandava")

1. Hoderaiko lalandava
Jeso ‘Lay Mpanavotro !
Noho ny fitiavana ahy,
Maty mba ho soloko.

Fiv : Hoderaiko, hoderaiko
Fa ny rany masina
Nentiny hanavotra ahy :
Afaka ny heloko !

2. Holazaiko lalandava
Ny tantara mamiko,
Zay nitadiavana ahy
Very noho ny heloko !
Hoderaiko, sns…

- Feon-java-maneno fohy

- Hira231 and. 1, 2, 4 ("Ry Tomponay Tsitoha») =205

1. Ry Tomponay Tsitoha,
Ilay iray hatrizay,
Avia, hampifoha
Ny fiangonanay,
Atreho ny mpivory
Fa manantena Anao ;
Fohazy ny matory
Handray ny Teninao !

2. Iraho ny Fanahy
Mba hanavao anay
Ka homba sy hitahy
Ny Teny inoanay !
Na lehibe na kely,
Ampio sy hafanao
Hazoto hampiely
Aty ny lazanao !

4. Arovy ny finoana
Izay naorinao ;
Vonoy ny hevi-poana
Mandà ny Teninao !
lzahay na be na vitsy,
Hazôny tsy hania,
Mba ho Anao mihitsy
Mandrakizay doria !

Mpitarika : Ho aminareo anie Ny Tompo
Fiangonana : Ary ho amin’ny fanahinao

Mpitarika : Vavaka fitsilovana

- TESTAMENTA TALOHA  Joba 7.1-7

1 Tsy mahafantatra izay ratsy va ny vavako? Tsy mpiantafika va ny zanak'olombelona etỳ ambonin'ny tany? Ary tsy tahaka ny andron'ny mpikarama va ny androny? 2 Toy ny mpanompo maniry alokaloka, ary toy ny mpikarama miandry ny karaman'ny asany, 3 Dia toy izany no anaovana ahy hahita volana mampahory, ary alina mahadisadisa no tendrena ho ahy. 4 Raha vao mandry aho, dia mieritreritra hoe: Rahoviana re no hifoha aho? Fa mihalava izany ny alina*, ary mivadibadika indrindra aho mandra-pahazavan'ny andro.[Heb. hariva] 5 Ny nofoko mitafy olitra sy baingan-tany; efa maina ny hoditro, kanjo mitsiranorano indray. 6 Faingana noho ny famahanan-tenona ny androko ka lany tsy misy fanantenana. 7 Tsarovy fa rivotra ny aiko: ary tsy hahita soa intsony ny masoko.


- EPISTILY   1 Korintiana 9. 16-23

16 Fa raha mitory ny filazantsara aho, dia tsy misy ho reharehako, satria tsy maintsy manao izany; fa lozako, raha tsy mitory ny filazantsara aho! 17 Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany, dia mahazo valim-pitia aho; fa raha tsy ny sitrapoko, dia natolotra aho ho andraikitro izany. 18 Inona ary no valim-pitia azoko? Dia izao: raha mitory ny filazantsara aho, dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara, mba tsy hanampatra ny fahefako amin'ny filazantsara. 19 Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza aho, dia mbola nataoko ho mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hahazoako maromaro kokoa. 20 Tamin'ny Jiosy, dia tonga toy ny Jiosy aho, mba hahazoako ny Jiosy; tamin'izay ambanin'ny lalàna, dia tonga toy izay ambanin'ny lalàna aho, na dia tsy ambanin'ny lalàna aza aho, mba hahazoako izay ambanin'ny lalàna; 21 tamin'izay tsy manana lalàna, dia toy izay tsy manana lalàna aho (kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambanin'ny lalàn'i Kristy), mba hahazoako izay tsy manana lalàna; 22 tamin'ny malemy dia tonga malemy aho, mba hahazoako ny malemy; efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra, mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. 23 Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho.

- FILAZANTSARA:   Marka 1.29-39

29 Ary niaraka tamin'izay, raha nivoaka avy tao amin'ny synagoga izy, dia niditra tao an-tranon'i Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. 30 Ary ny rafozam-bavin'i Simona nandry teo nanavin'ny tazo; ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. 31 Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tànany ary nanarina azy; dia afaka ny tazony, ka dia nanompo azy izy. 32 Ary nony hariva ny andro, ka nilentika ny masoandro, dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. 33 Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. 34 Ary nahasitrana olona maro izay nararin'ny aretina samy hafa Izy sady namoaka demonia maro; ary tsy navelany hiteny ny demonia, satria nahafantatra Azy ireny. 35 Ary nifoha maraina alina koa Izy, dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. 36 Ary dia nandeha nitady Azy Simona sy ny namany. 37 Ary nahita Azy izy, dia nanao taminy hoe: Ny olona rehetra mitady Anao. 38 Fa hoy kosa Izy taminy: Andeha isika hiala hankany amin'ny tanàna akaiky, mba hitoriako teny any koa; fa izay no nahatongavako. 39 Dia nandeha Izy ka nitori-teny tao amin'ny synagogan'ny olona eran'i Galilia sady namoaka ny demonia.

Fiangonana : Isaorana Anie Ny Tompo noho ny Filazantsara  !

FANEKEM-PINOANA

- Hira :  163 and 1, 3 ("He Jesosy Tokintsika")   

1. He, Jesosy tokintsika
Tompon’ny fiainana,
Tonga eto amintsika
Olon-kovangiana !
Izy no hitory teny
Soa, mahavelona !
Fa ny ainy no nomeny
Mba ho solovoina.

3. Eto afovoantsika
Ilay Mazava tokana !
Sambatra izay mahita Azy
Fa ho velona !
Ry Jesosy, iresaho
Izahay mpianatrao !
Hafanao sy hatanjaho
Ny finoanay Anao ! 

T O R I T E N Y

- Feon-java maneno fohy

- Antoko Mpihira

FANOKANANA SY FANDRAISAN-TANANA DIAKONA

- Hira :  288 and 1, 2, 3("Sambatra izay voafidy"), FF 2 and 1, 4 (“He manolotena”)

- Hira’ny Diakona    FF 43 ("Aiza moa ianao?")

1. Jesosy Tompo miantso anao
Manontany izao :
« Aiza moa ianao? »
Ny ondrikeliko noana indreo
Miandry anao re ireo
« Aiza moa ianao ? »

Fiv : ‘Ty aho, Jeso, (ekeo mba) ho irakao
Raiso hanao ny sitrakao tokoa
Jesosy ô ! (omeko) mba ho Anao
Ny foko, tenako sy fanahiko

2. E! làlan-tsarotra ilàna anao
Ady mafy no ao :
« Aiza moa ianao ? »
Reseonao’zao tontolo izao
Mba ho Ahy re izao
« Aiza moa ianao ? »
‘Ty aho, Jeso, sns…

3. Ny hery, aina sy fanananao
No ilaiko izao :
« Aiza moa ianao »
Ny tenanao sy ny fanahinao
No takiako izao
« Aiza moa ianao » ?
‘Ty aho, Jeso, sns…

4. Ny sandriko no hiaro anao
Hisakambina anao
« Aiza moa ianao ? »
Raha ny Fanahy no hitantana anao
Vonona ve ianao ?
« Aiza moa ianao ? »
‘Ty aho, Jeso, sns…

- Filazan-draharaha

R A K I T R A

- Hira 428, 430, 447, 635

Fanolorana :

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an - tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao, Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

- Hira : 441, and. 1 sy 6("Raiso aho, Tompo ô") 

1. Raiso aho, Tompo ô,
Fa te ho mpanomponao !
Raiso koa ny androko
Ka anarano fo izao !
6. Ho Anao manokana,

Ry Mpamonjy Tompo soa,
Ho Anao dia Anao tokoa :
Ho Anao mandrakizay !

Mpitarika : Ho aminareo anie Ny Tompo ! Aoka hizara ny Fiadanana isika

Fiangonana : - HO AMINAO ANIE NY TOMPO !
- ARY HO AMINAO KOA

- SursumCorda (Mitsangana)

Mpitarika : Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
Fiangonana : Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
Mpitarika : Aoka hoderaintsika ny Tompo Andriamanitra
Fiangonana : Mendrika Hoderaina Izy

- Préface (Mitsangana)
Mpitarika : Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’iJjesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :

- Hira : Antema 1 ( Sanctus)
Masina ! Masina ! Masina Jehovah Tompo ! Feno ny voninahitrao izao rehetra izao ry Tompo ô ! Amena

- Vavaka ( Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
Mpitarika : Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’ i Jesoa Kristy Izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’ Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara - misaotra sy hivavaka :
Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Tahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.

Fiangonana : Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.

Mpitarika : Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
Fiangonana : Amena, Avia Jesoa Tompo !

Mpitarika : Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao Izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
Fiangonana : Amena, Avia Fanahy Masina !

Mpitarika : Misaotra anao izahay Ry Jesoa Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay Ry Zanak’Andriamanitra  Lahy Tokana Mpamonjy anay ! Hankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka. ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Fiangonana : AMENA !

- Teny Fanorenana & Fanamasinana (Mitsangana)

Mpitarika : Jesoa Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra Izy dia novakiany ka hoy izy :
« Raiso, hano, ity ny Tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy :
« Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan - keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.

Hira : 117 (Agnus Dei)
1. O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory, voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao !
Mba iantrao izahay, ry Jeso !

3.O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao
Ka maty re ny ainao !
Ampiadanonao izahay re !

Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’ andriamanitra antsika  isika, koa izany  no  hahafahantsika manatona ny  Ray hoe  : 

Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo) 

Mpitarika:   Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jesoa  Kristy Tompontsika. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’ i Jesoa Kristy Tompontsika.

Hoy ny Tompo :  Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra !

Fandraisana  :      253 [ mitovy feo @ 724]F.F. 22 , 107, 471, 645, 485,167    

Teny fampaherezana (mitsangana) 

Mpitarika :   Jesoa Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazofijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’ izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo  anie ny fiadanana ! 

Fiangonana :   Amena  

- Hira:   266 (« Ry Jesoa Tompo Hianao »)

1. Ry Jeso Tompo, Ianao
Isaorako tokoa izao ;
Ny ranao sy ny tenanao
No nihinanako izao !

2. Ry foko faly ambarao
Ny soa azonao izao !
Jesosy monina ao am-po,
Endrey ny hafaliako !  

Vavaka fisaorana & fangatahana 

Hira :    489: and. 1, 2, 4(« Tena sambatra sy mahate-ho tia  »)

1. Tena sambatra sy maha-te ho tia
Izay masina, madio fisainana
Fa miara-dalana, mifankatia
Amin’Andriamanitra Fiainana.

Fiv : Masina tokoa re ny Tompo.
Tianay mba ho masina
Saina tena sy fanahy
Ka fiainan-danitra tokoa
No santarin’izay
Mino sy manoa.

2. lndro, mampahery, mahatoky koa
Raha mahitsy ny fijery, soa ny fo;
Fa ny fo madio sy masina tokoa:
Paradisa an-tany, feno zava-tsoa.
Masina tokoa, sns…

4. Miaraha lalana amin’i jesosy
Fa ny fahavalo ta-hamotraka;
Mijoroa, reseo ny toetra mampihosina
Ao anaty loto sy ny fotaka.
Masina tokoa, sns…

Mpitarika:   Ho aminareo anie ny Tompo.

Fiangonana:   Ary ho amin’ ny fanahinao. 

Mpitarika:   Tsodrano

Fiangonana:   Amena ! Amena ! Amena !  Haleloia ! 

(mipetraka ny Fiangonana)

VAVAKA MANGINA

Mpitarika:   Voninahitra ho an’ Andriamanitra Ray sy Zanaka ary  Fanahy Masina  izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Mandehana amin’ ny  fiadanana, ka manompoa ny  Tompo !  

Fiangonana:   Isaorana anie Andriamanitra ! 

- Feon – java - maneno  firavana

 

FPMA PARIS


 Eglise Protestante Malgache en France, Paroisse de Paris.


   Phone:   +33 6 50 24 32 34

   Address:  Temple de la Rédemption 16, rue Chauchat 75009 Paris

   Email:  news@fpma-paris.org

NEWS FPMA

DIVERS SAMIHAFA

CONTACT FIFANDRAISANA