dimanche, 29, Mai, 12:20 AM

 

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Alahady 29 Mey 2022

 Feon-java-maneno

FIHAONANA SY FANKALAZANA 

 Hira  :  166 and. 1, 3 ("Derao ny Tompo lehibe !")

1. Derao ny Tompo lehibe
Nahary izao rehetra izao
Haleloia, Haleloia,
Ny lanitra sy tany koa
Samia midera avokoa
Asandrato izao ny dera :
Haleloia, Haleloia, Haleloia !

3. Miraisa fo ka miderà
Fa izy niahy hatrizay,
Haleloia, Haleloia,
Derao ny Ray sy Zanaka
Sy ny Fanahy Masina
Asandrato izao ny dera :
Haleloia, Haleloia, Haleloia !
Amena

Vavaka fihaonana 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

FIAIKEN-KELOKA

Mpitarika: (Vavaka)

Fiangonana :   « Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay ; Mamelà ny helokay ; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »

Hira :   

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

(Teny famelan-keloka)

Fiangonana :   Amen

FANKALAZANA

Mpitarika: Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra
Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.

  Hira : 171 and. 3("Tompo, Mpanjaka Tsitoha")

3. Tompo Mpanjaka Tsitoha
Kanefa be indrafo !
Deraina eram-po eran-tsaina,
Deraina mandrakizay !
He, ny mpanompo voavonjy
Samy mihoby hoe :
« Haleloia ho amin’ny avo,
Fa Jeso no Tomponay ! »
Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns…

Fiv : Ry Tompo Mpanjaka mahery ô,
Mihainoa, mihainoa !
Avy manaiky tokoa izahay
Fa Tompon’ny hery rehetra Ianao,
Tsy misy mihitsy ny toa Anao,
Tsy tratry ny saina ny herinao !
Ny fiderana ‘zay entinay, raiso re ;
Ny haja atolotra Anao ety, raiso izao !

Feon-java-maneno

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

  Hira : 226("Tompo ô! Mba te hihaona")

Tompo ô, mba te hihaona
Aminao ny olonao,
Ka ny oran-dohataona
Ampombay ny teninao !
Ny Fanahinao iraho
Aminay izay mitalaho !
:,: Mba vokiso zava-tsoa
Ny mangetaheta Anao ! :,:

Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo

Fiangonana :   Ary ho amin’ny fanahinao

Mpitarika :   Vavaka noho ny Teny

TESTAMENTA TALOHAAsan'ny Apostoly 7. 55-60

55 Fa Stefana, feno ny Fanahy Masina, dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra, 56 dia nanao hoe: Indro, hitako ny lanitra misokatra ary ny Zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. 57 Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanentsin-tadiny ka indray nirodona taminy, 58 dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy; ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. 59 Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana, izay niantso hoe: Ry Jesosy Tompo ô, raiso ny fanahiko. 60 Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo ô, aza atao ho helony anie izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nodi-mandry.

EPISTILYApokalypsy 22.12-20

12 Indro avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. 13 Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny Farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. 14 Sambatra izay manasa ny akanjony, mba hananany fahefana amin'ny hazon'aina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. 15 Fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. 16 Izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no Solofo sy taranak'i Davida, ny Kintana mamirapiratra fitarika andro. 17 Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia; ary aoka izay mahare hanao hoe: Avia. Ary aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety, aoka izy hisotro maimaimpoana amin'ny ranon'aina.  18 Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity: Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy; 19 ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazon'aina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. 20 Hoy Izay manambara ireo zavatra ireo: Eny, avy faingana Aho. Amena. Avia, Jesosy Tompo!

FILAZANTSARA :  Jaona 17.20-26

20 Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino Ahy koa noho ny teniny; 21 mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy. 22 Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny mahiray Antsika: 23 Izaho ao aminy, ary Hianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatr'izao tontolo izao fa Hianao efa naniraka Ahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao Ahy. 24 Ray ô, tiako mba ho any amiko amin'izay itoerako ireo izay nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy; fa efa tia Ahy Hianao, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. 25 Ray marina ô, tsy nahalala Anao izao tontolo izao; fa Izaho nahalala Anao, ary ireto efa mahalala fa Hianao no naniraka Ahy. 26 Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao Ahy, ary Izaho koa ho ao aminy.

Fiangonana : Ray Masina ô, manamasina anay amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen!

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay . Amena.

  Hira : 235 and. 2, 3, 5("Te-hianatra izahay")

2. Te-hianatra izahay
Mba hanao ny sitrakao;
Mihainoa ny vavakay,
Manampia anay izao.

3. Fa mangataka aminao
Fanampiana izahay;
Raha tsy ampianao,
Dia ho diso izahay.

5. Aoka handroso izahay
Mba hanompo tsara Anao
Dia hifaly izahay
Amin’ny fitianao.

TORITENY

Feon-java-maneno
 
Filazan-draharaha

RAKITRA

  Hira :   440, 150, Feon-java-maneno

Hira fanolorana

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
 Atolotray Anao izao ;
 Mba raiso ka tahionao. Amena. 

Vavaka fisaorana sy fangatahana

TSODRANO

  Hira :   331 (“Mba soraty ao am-poko”)

Mba soraty ao am-poko,
Jeso, ny Anaranao !
Mba arovy tsy haloto
Ny kasen’ny tananao.
Hianao, Jesosy ô,
No ho voninahitro !
Hianao, ry Voahombo
No Mpanjakako sy Tompo !

Mpitarika : Tsodrano
Mpitarika :   Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.
Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo !

Fiangonana :   Isaorana anie Andriamanitra !

Feon-java-maneno firavana

 

 

 

 

 

  FPMA

 Eglise Protestante Malgache en France. Paroisse de Paris


   Phone:   +33 06 01 72 13 89

   Siège:  47, rue de Clichy 75009 Paris 

   Lieu de culte:  Temple de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris

ANNONCES PROJECTION

FPMA PARIS

METEO LOCALE

CLEAR_SKY

14.4

Paris, FR

Humidité: 55%
Vent: NE à 3.13 M/S
LUN
SCATTERED_CLOUDS
8.3°C / 18.9°C
MAR
SCATTERED_CLOUDS
10.4°C / 21.9°C
MER
OVERCAST_CLOUDS
13°C / 23.5°C
JEU
BROKEN_CLOUDS
13.7°C / 23.6°C

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript6292a0351eea9ReCAPTCHA, Google NotAllowedScript6292a0351eb22Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.