samedi, 04, Fév, 5:58 AM

 

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Alahady 22 Janoary 2023

 Feon-java-maneno

FIHAONANA SY FANKALAZANA 

 Hira  :  21 and.1, 3 (“Derao Andriamanitra ")

1. Derao Andriamanitra,
Ry vazan-tany efatra,
Fa Izy no mamindra fo
Ka mety manome ny zo,
Naniraka ny Zanany,
Hanavotra ny olony
Ny sandriny tsy toha re,
Fa manan-kery lehibe.
Malaza ny Anarany,
Fa lehibe ny asany.

3. Ry olona navotana,
Mba mitsangàna faingana,
Ka miderà ny Tomponao,
Izay nanavotra anao,
Fa he, ny voninahiny
Manerana ny taniny.
Tendreo ny valihanao
Ka miventesa hira vao:
Ry voavonjy ô, derao
Ny Ray Mpamorona anao!

Vavaka fihaonana 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

FIAIKEN-KELOKA

Mpitarika: (Vavaka)

Fiangonana :   « Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay ; Mamelà ny helokay ; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »

Hira :   

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

(Teny famelan-keloka)

Fiangonana :   Amen

FANKALAZANA

Mpitarika: Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra
Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.

  Hira :  642 and. 4 ("Ray ô! Hianao deraiko")

2. Ry fo voadion’ny ràny soa,
Ankalazao ny Tompo tia !
Haleloia, Haleloia,
Ry voavela heloka ô,
Tsarovy re ny indrafo,
Asandrato izao ny dera :
Haleloia, Haleloia, Haleloia !

4. Ray ô! Hianao deraiko,
Jeso no Mpanavotra;
Hianao naniraka Azy,
Jeso no Mpanavotra;
Hianao Mpiaro ahy,
Mpitahiry, Tokiko,
Ka deraiko lalandava,
Jeso no Mpanavotra.

 

Feon-java-maneno

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira : 207 and 1, 2 ("Mamy ny teninao")  

1. Mamy ny Teninao,
Jehovah Masina !
Sy to ny Teninao,
Tsy azo ovana ;
Ny lanitra ho levona
Fa tsy simba ny Teninao !

2. Madio ny Teninao
Ka tsara indrindra,
Dia fahendrena
Ho an’ny adala,
Mahafaka ny maizina
Ka mitondra ny mazava !

Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo

Fiangonana :   Ary ho amin’ny fanahinao

Mpitarika :   Vavaka noho ny Teny

TESTAMENTA TALOHAIsaia 8, 23b – 9, 3 

Fa amin'ny aoriana kosa dia homeny voninahitra ny lalana eo amoron-dranomasina, any an-dafin'i Jordana, Dia Galilia, tanin'ny jentilisa.

Toko 9

1 Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin'ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan'ny mazava. 2 Hamaroinao ity firenena ity, Ary ampitomboinao ny hafaliany; Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano, ary tahaka ny fifalin'ny olona, raha mizara babo. 3 Fa ny bao fitondran-entany sy ny tsorakazo nikapohana ny lamosiny; Izay tsorakazon'ny mpampiasa azy, Dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midiana.

EPISTILY :  1 Korintiana 1, 10-13.17

10 [Anatra noho ny fifampiandanian'ny fiangonana tao Korinto, sy filazana ny amin'ny nitorian'Paoly ny filazantsara] Ary mananatra anareo aho, ry rahalahy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba hiray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo hiray saina sy hevitra. 11 Fa efa voalazan'ny avy amin'ny ankohonan'i Kloa tamiko ny amin'ny toetrareo, ry rahalahiko, fa misy fifampiandaniana eo aminareo. 12 Izao anefa no anaovako izany: Hianareo samy manao hoe: Izaho an'i Paoly, na: Izaho an'i Apolosy, na: Izaho an'i Kefasy, na: Izaho an'i Kristy. 13 Voazarazara va Kristy? Paoly va no voahombo tamin'ny hazo fijaliana hamonjy anareo, sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovam-batisa anareo?

17 Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fandrao ho foana ny hazo fijalian'i Kristy.

FILAZANTSARA :  Matio 4, 12-23

12 Ary nony ren'i Jesosy fa efa voasambotra Jaona, dia lasa nankany Galilia Izy. 13 Ary nony niala tany Nazareta Izy, dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zara-tanin'ny Zebolona sy ny Naftaly, ka nonina tao Izy, 14 mba hahatanteraka izay nampilazaina an'Isaia mpaminany hoe: 15 Ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly, Ao amin'ny tany amoron-dranomasina, any an-dafin'i Jordana, Galilia, tanin'ny jentilisa, 16 Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe; Ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana (Isa. 8. 23; 9. 1). 17 Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitori-teny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. 18 Ary nony nitsangantsangana teny amoron'ny Ranomasin'i Galilia Jesosy, dia nahita olona mirahalahy, dia Simona, izay atao hoe Petera, sy Andrea rahalahiny, nanarato teny amin'ny ranomasina; fa mpanarato izy. 19 Dia hoy Jesosy taminy: Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo. 20 Dia nandao ny harato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka Azy. 21 Ary raha mbola nandroso Izy, dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio, sy Jaona rahalahiny, izay niara-nipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny haratony; ary niantso azy mirahalahy Izy. 22 Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka Azy. 23 Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny synagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofy rehetra tamin'ny olona.

Fiangonana : Ray Masina ô, manamasina anay amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen!

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay . Amena.

  Hira : 183 and. 1, 2, 3 (“Midina, ry Fanahy o!") 

1. Midina, ry Fanahy o,
Midira ao anaty fo !
Ampio ny mihafy,
Fa Ianao no mpanome
Ny to sy fahazavana be ;
Na vavanay sokafy
Izao hanao
Saotra tsara hanambara
Ny Mpamonjy !
Fa satria voavonjy

2. Ka raha re ny Teninao
Dia mba avia, hazavao
Ny hevitry ny Teny,
Mba ambaraonao aminay
Ny fomban’ny Mpanavotray !
Lazao ny famonjeny
Izahay izay
Vory eto, andreheto
Jiron’aina
Hialàn’ny haizin-tsaina !

3. Ny maizina onenanay,
Tsy mety afaka aminay
Ka tena mahavery,
Raha Ianao tsy tonga izao
Mitondra filazam-baovao
Sy toky mampahery !
Ovay izahay,
Hamasino ny te hino,
Ampidiro
Eto aminay ny Jiro !   

TORITENY

Feon-java-maneno

ANTOKO MPIHIRA

BATISA

Hira :   252 and. 1, 2; 252 and. 3

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

Hira :   533 (2), 268

Hira fanolorana

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
 Atolotray Anao izao ;
 Mba raiso ka tahionao. Amena. 

Vavaka fisaorana sy fangatahana

TSODRANO

  Hira :   465 and 1, 5 (“Ry Jeso ô, ry Jeso!”)

 

1. Ry Jeso ô, ry Jeso,
Ny foko lasanao
Ka Ianao irery
No Tompoko izao !
Tsy manan-tahotra aho
Ianao no aroko ;
Ny lalako mazava
Ianao faniloko !

Fiv : Ry Jeso ô, ry Jeso,
Ny foko lasanao
Ka Ianao irery
No Tompoko izao !

5. Ny dianao jereko
Ety an-dàlana
Ambara-pahatratra
Ilay fitsaharana ;
Omeo hery aho
Hanompo tsara Anao
Fa fantatrao, ry Jeso,
Ny foko lasanao !
Fiv : Ry Jeso ô, ry Jeso, sns…

 

Mpitarika : Tsodrano
Mpitarika :   Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.
Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo !

Fiangonana :   Isaorana anie Andriamanitra !

Feon-java-maneno firavana

 

 

 

 

 

  FPMA

 Eglise Protestante Malgache en France. Paroisse de Paris


   Phone:   +33 06 01 72 13 89

   Siège:  47, rue de Clichy 75009 Paris 

   Lieu de culte:  Temple de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris

ANNONCES PROJECTION

FPMA PARIS

PARIS NEWSLETTER

Inscrivez-vous si vous souhaitez recevoir nos newsletters

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript63dde6127f434ReCAPTCHA, Google NotAllowedScript63dde6127f1e6Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.