samedi, 04, Fév, 7:00 AM

HAFATRA PASTORALY KRISMASY 2022

NOELY MAHASARIKA

“Ilay Teny dia tonga olombelona, ka niara-nonina taminay. Feno fahasoavana sy fahamarinana Izy ary hitanay ny voninahiny...” (Jôhany 1.14 – DIEM)

Tsy mitantara ny fahaterahan’i Jesoa sy ny fahazazany i Jaona sy i Marka tahaka an’ i Matio sy Lioka izay maneho izany miharihary tsara ao amin’ny Filazantsara nampitain’izy ireo. Fa ny votoatin’izany vaovao mahafaly izany kosa no asongadin’izy ireo avy hatrany: “manomboka eto ny Vaovao Mahafaly momba an’i Jesoa Kristy Zanak’Andriamanitra (Marka 1.1), tamin’ny voalohany, fony nahary an’izao tontolo izao Andriamanitra, dia efa nisy ilay Teny; ilay Teny dia nitodika tany amin’Andriamanitra hatrany, ary ilay Teny dia Andriamanitra (Jôhany 1.1)”. Nohamafisin’i Jaona izany raha nanoratra ny taratasy ho an’ny fiangonana izy: “ny amin’ilay Teny manome fiainana no anoratanay aminareo. Izy, Izay nisy hatramin’ny voalohany, ka efa renay, efa hitan’ny masonay, efa nobanjininay ary efa notsapain’ny tananay no ambaranay aminareo” (1 Jôhany 1.1). Tsy nijanona tamin’ny fahitana maso izay niseho taminy fotsiny ny apositoly fa tena nibanjina izany indrindra koa izy. Nahoana? Zavatra maro no mety mahasarika ny olona ka hanokanany ny androny sy ny fananany amin’izao andro krismasy sy faran’ny taona izao. Ary izaho sy ianao mba ahoana?

Mahasarika ny Filazantsara

Feno hipoka ny trano fiangonana rehefa krismasy. Misy mihitsy aza ny fidirana indroa na mihoatra. Mampieritreritra ihany izany ka nahatonga ity mpitarika ny fiangonana niteny hoe, tokony ho Noely foana isak’alahady ! Fa inona moa no hevi-dalina raketin’ny krismasy?
Tsy nisy nahita ny fahaterahan’i Jesoa ny mpianany. Inona àry ilay voninahitra hitany ka nobanjininy fatratra? Ny atao hoe “voninahitr’Andriamanitra” dia tsy hafa fa “Andriamanitra” ihany (and.14). Hita maso sy azo notsapain-tanana tao amin’i Jesoa Kristy Izy: “Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanaka lahitokana, Izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin’ny Ray, no efa nanambara Azy.” (and.18). Indrisy anefa fa vitsy no nanaraka an’i Jesoa tamin’ny fotoan’androny. Voasarika taminy ihany ny vahoaka betsaka rehefa nahita fahagagana sy nahazo sakafo avy Aminy (6.2-14). Nisy tamin’ireo mpianany no niala an-daharana na dia nahita an’i Jesoa mivantana aza (6.66). Nahoana àry no voasarik’i Jesoa ny mpianany sisa tavela mba hanaraka Azy hatramin’ny farany? Satria nino Azy izy ireo ka naharitra tamin’ny Teniny (17.6)! Tsy ampy fotsiny ny fahitana an’i Jesoa nofo aman-drà satria ny Teniny sy ny asany no manambara Azy (10.25). Ny fibanjinana an’i Tompo dia midika fihainoana sy fankatoavana ny Teny nolazainy momba Azy (Lioka 10.39). Ny voninahitr’i Jesoa dia hitan’ny mpianany niharihary tamin’ny fanandratana Azy teo amin’ny hazo fijaliana satria maty nisolo heloka ny olombelona no nahatongavany (Asa 2.36). Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy tonga olombelona Ilay Tenin’Andriamanitra. Koa ny fankalazana ny krismasy dia tsy afa-misaraka amin’ny fankalazana ny Paska izay nandresen’i Jesoa ny herin’ny fahafatesana. Ny fiangonana kristiana voalohany dia nanokana ny andro alahady ho fankalazana izany fandresen’i Tompo izany (Asa 20.7). Manohy izany ny Fiangonana mifandimby.

Voasarika mba hisarika

Izay mambabo ny fo no eken’ny saina ka tanterahin’ny tena manontolo (ampitahao, Romana 10.10). Hita taratra izany teo amin’ny tantaran’ny olombelona voalohany, araka ny baiboly. Isankarazany ny voankazo tao amin’ny saha edena izay azon’i Adama sy i Eva nohanina, araka ny tenin’Andriamanitra tamin’izy ireo. Saingy ilay voarara teo afovoan’ny saha no nahasarika azy. Notsiriritiny ka nohaniny izany rehefa nolazain’ny devoly fa manana hasina mahatonga ho andriamanitra (Genesisy 3.5-6).Arantirantin’i Satana amin’ny zanak’olombelona hatrany izay mahatery ny fony mba hisarihany azy ka handavany an’Andriamanitra. Moa tsy izany indrindra va no fakam-panahy nataony tamin’i Jesoa(Matio 4.3-9)? Mbola miseho amin’ny endrika maro izany ankehitriny, ka manan-kery sy misarika ny olona izay malemin-tsitrapo (pouvoir de fascination et de séduction). Hoy indrindra ny Tompo: “Fa izay misy ny harenao no hisy ny fonao koa. Ny maso no toy ny jiron’ny tena: koa amin’izany raha mahiratra ny masonao, dia mazava ny tenanao manontolo. raha jamba kosa ny masonao, dia maizina ny tenanao manontolo. Eny, raha maizina ilay fahazavana ao anatinao, dia vao mainka haizim-pito no hisy anao!” (Matio 6.21-23).

Mandalo andro mahory isika vokatry ny fitiavan-tenan’ny olona (2 Timoty 3.1-9 / Jakoba 4.1-4). Indro anefa fa mamirapiratra ao anatin’ny haizin’ny fon’ny olona ny voninahitr’Andriamanitra (and.4). Ary tsy hay tohaina izany (and.5 sy 12). Eto no maha zavadehibe ny iraka izay afaka hanambara izany fahazavana izany (and.6). Ny hevitry ny anarana hoe “Jôhany” (teny hebreo) dia, “Andriamanitra maneho fahasoavana”. Nanokana ny tenany mihitsy i Jôhany mpanao batisa ho amin’izany iraka tandrify azy izany ka nahay nanetry tena (and.15). Ny hafatra nentiny no tena nohindrahindrainy(and.16). Ny olona nandray fahasoavana no afaka mitondra sy mizara izany fahasoavan’Andriamanitra. Isika rehetra izay resy lahatry ny Filazantsara ka nandray izany fahasoavana izany no antenain’Andriamanitra ankehitriny mba ho hita sy ho ren’izao tontolo izao. Fa ny mazava dia tsy maintsy mamirapiratra ao amin’ny haizina!

Eto am-pamaranana àry, dia misy ny toe-javatra tokony hahamailo ny Fiangonana amin’ny andro ankehitriny. Izay teny rentsika, tetsy sy teroa, momba an’Andriamanitra na Jesoa na ny fanahy Masina ve dia raisina ho fahazavana daholo? Azo lazaina fa fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra ve ny fahamaroan’ny mpivavaka miangona, na ny fihetseham-po voaray amin’ny hira sy ny dihy mandritry ny fanompoam-pivavahana?

Voalohany, dia adidin’ny mino sy ny Fiangonana no manadihadihady ny loharano nihavian’ny fampianarana henony sy ny momban’ny mpitondra hafatra mba tsy hihinana am-bolony izy ireo amin’ny fandraisana ny teny. Izany no maha-zavadehibe ny fananan’ny Fiangonana an’ireo Mpitandrina voaantso sy nandalina momba ny teolojia ka hahay mampiofana ny vahoakan’Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy.

Ary ny faharoa dia tokony havahana tsara ny fihetseham-pon’ny olona sy ny trangam-pisehoana manetriketrika izay mety hiseho mba tsy hafangaro amin’ny voninahitr’Andriamanitra. Mety mamitaka mantsy izany, toy izay nataon’i Petera taorian’ny fanekem-pinoany momba an’i Jesoa (Marka 8.33).Fa ny fifaliana madio vokatry ny fibebahana marina satria nandray ny Mpamonjy dia mihaona amin’ny fifalian’ny vahoakan’ny lanitra (Lioka 15.7)! Gloria in excelsis Deo!

NOEL FASCINANT

“Et la parole est devenue homme et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père.” (Jean 1.14)

Jean et Marc ne racontent pas la naissance ni l’enfance de Jésus, alors que Matthieu et Luc le font minutieusement d’après leur évangile. Mais, ils relatent directement le contenu de la bonne nouvelle: “commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu (Marc 1.1), au commencement de toutes choses, la Parole existait ; la Parole était avec Dieu, elle était Dieu (Jean 1.1) ». Jean le confirme dans sa lettre adressée à l’Eglise: “la parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue. Nous l'avons vue de nos propres yeux. Nous l'avons contemplée. Et nos mains l'ont touchée” (1 Jean 1.1). Les apôtres ne se sont pas contentés de voir ce qui se présente sous leurs yeux mais ils l’ont encore contemplé. Pourquoi? Beaucoup de choses et d’évènements peuvent fasciner les gens en ce temps de Noël et de fin d’année où ils y consacrent leur temps et leurs biens. Qu’en est-il de nous?

L’évangile fascine

L’église se remplit à chaque jour de Noël. La célébration de la nativité se fait deux fois ou plus dans la journée faute de places suffisantes dans d’autres paroisses. Cela fait réfléchir ! Un responsable d’église faisant le constat souhaite même que chaque dimanche soit Noël ! Mais quelle est donc la vraie signification de Noël ? 
Aucun disciple n’a été témoin de la naissance de Jésus. Quelle est donc cette gloire qu’ils ont vue et qu’ils ont contemplée? La “gloire de Dieu” n’est autre que “Dieu” Lui-même (v.14). Elle est incarnée en Jésus le Christ: “Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître” (v.18). Hélas, un petit nombre de contemporains de Jésus seulement s’est mis à sa suite. La foule est attirée par Lui lorsqu’elle a vu les miracles et les nourritures abondantes de sa part (6.2-14). Quelques disciples l’ont abandonné alors qu’ils sont au contact du Seigneur de son vivant (6.66). Pourquoi les disciples restants sont-ils alors attirés par Jésus toute leur vie? Parce qu’ils ont mis leur foi en Lui et ils ont observé la parole du Seigneur (17.6)! Le fait de regarder Jésus physiquement ne suffit pas pour voir sa gloire, car c’est dans sa parole et dans ses oeuvres qui révèlent sa divinité (10.25). Contempler le Seigneur signifie écouter et obéir à sa parole (Luc 10.39). Les disciples ont bien contemplé la gloire de Jésus lorsqu’Il est élevé sur la croix car c’est la réalisation parfaite de son sacrifice pour effacer le péché de l’homme (Actes 2.36). Cela ne pourrait se faire si Lui, la parole de Dieu, n’est pas devenu humain. Ainsi, la célébration de Noël est étroitement liée avec la Pâque où Jésus a vaincu la puissance de la mort. Les premiers chrétiens ont choisi le jour du dimanche pour commémorer cette victoire du Seigneur (Actes 20.7). L’Eglise qui se succède perpétue cette tradition.

Fasciné pour fasciner

Quand quelque chose retient le coeur, cela réagit dans l’intellect et tout le corps se met à l’éxécuter(comparer, Romains 10.10). L’histoire de l’humanité révèle ces attitudes, d’après la bible. Dieu a donné à Adam et Eve l’accès à toutes sortes de fruits dans le jardin d’Eden pour qu’ils en profitent. Mais, c’est le fruit défendu au milieu du jardin qui les ont fascinés. Ils l’ont convoité jusqu’à le goûter car le diable les a convaincus de la vertu divine du fruit (Genèse 3.5-6). Satan ne cesse de séduire l’humain à cause de leurs convoitises afin de les éloigner de Dieu et offenser ainsi le Seigneur. N’est- ce pas le but de la tentation du diable envers Jésus (Matthieu 4.3-9)? On constate encore ces pouvoirs de fascination et de séduction du monde qui captivent l’humain enclin à leur convoitise. Jésus dit: “Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. L'œil est la lampe du corps : si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé ; mais si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, comme cette obscurité sera grande !” (Matthieu 6.21- 23).

Nous vivons des temps difficiles à cause de l’égoïsme humain (2 Timothée 3.1-9 / Jacques 4.1-4).Mais voici que la lumière de la gloire divine brille dans le coeur obscur de chaque être humain (v.4).Elle agit avec force et puissance (v.5 et 12). Il est important alors de souligner le rôle de l’envoyé qui peut révéler cette lumière (v.6). Le nom de “Jean” (en hebreu) signifie “Dieu fait grâce”. Jean le baptiste s’est consacré en toute humilité à la mission qui lui est confiée (v.15). Il a surtout mis en avant le message qu’il porte (v.16). On voit que celui qui a reçu la grâce peut manifester et transmettre cette grâce de Dieu. Le Seigneur espère en nous, qui sommes convaincus de l’évangile et ont reçu cette grâce, pour être vus et entendus dans ce monde. Car la lumière doit briller dans les ténèbres!

Pour terminer, l’Eglise doit-être vigilante devant les différentes circonstances actuelles. Par exemple, est-ce que toute parole sur Dieu ou sur Jésus ou sur le Saint-Esprit qu’on entend à travers les réseaux sociaux serait-elle à considérer comme lumière? Est-ce que c’est la gloire de Dieu qui se manifeste lorsque L’Eglise se remplisse ou lorsque les fidèles ressentent beaucoup d’émotion dans les chants et les danses au cours d’une célébration?

Tout d’abord, chaque croyant et aussi l’Eglise ont le devoir de s’informer sur les sources des enseignements qu’ils entendent, et d’examiner l’origine des églises dont ces enseignants sont issus avant de se laisser influencer par eux. D’où l’importance pour l’Eglise d’avoir des pasteurs qui ont reçu cette vocation avec des formations théologiques solides afin de former des paroissiens bien avisés à ses côtés. Ensuite, l’émotion humaine ou les circonstances spectaculaires au cours d’une célébration ne doivent pas être confondues avec la gloire de Dieu. Cela peut nous séduire et nous induire en erreur à l’exemple de Pierre après sa confession de foi en Jésus (Marc 8.33). Mais la joie sincère, qui est le fruit d’une vraie repentance car nous avons accueilli Jésus dans notre coeur, rejoint l’allégresse du peuple du ciel (Luc 15.7)! Gloria in excelsis Deo!

  FPMA

 Eglise Protestante Malgache en France. Paroisse de Paris


   Phone:   +33 06 01 72 13 89

   Siège:  47, rue de Clichy 75009 Paris 

   Lieu de culte:  Temple de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris

ANNONCES PROJECTION

FPMA PARIS

PARIS NEWSLETTER

Inscrivez-vous si vous souhaitez recevoir nos newsletters

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript63ddf468c0bc9ReCAPTCHA, Google NotAllowedScript63ddf468c0a08Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.