Ry Havana malala,

        Ho aminareo anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina !

«Fa raha tonga ny Fanahin’ny Fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo.» (Jaona 16, 13-14)

Miavaka ity taona ity, satria hankalaza an’Andriamanitra noho ny faha-200 taona nahatongavan’ny Misionera nitory ny Filazantsara tany Madagasikara isika Malagasy. Amin’ny maha-mpikambana feno antsika FPMA ao amin’ny Fédération Protestante de France, dia nomena adidy manokana isika FPMA hampita sy hitondra any an-tanindrazana ny hafatra sy ny fiombonan’ny Protestanta rehetra aty Frantsa.  Mahafaly sy isaorana an’Andriamanitra izany, kanefa tsy tokony hohadinoina ny fa manetsika antsika haneho ny fiombonana sy firahalahiana ary fampiraisana tokoa izany. Tamin’ny Pentekostra no nanehoan’ny kristiana voalohany ny atao hoe «Fiombonana » (Koinonia), araka voalazan’ny Asan’ny Apostoly 2, 42  hoe : «Ary izy ireo naharitra tamin’ny fampianaran’ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana.». Zava-dehibe ny fototra teolojika iorenan’ny Fiangonantsika, dia «Fiombonana manao asa misiona mba hizara fiainana ary fiainana be dia be» (Communion en mission pour partager la vie et la vie en abondance). Toa sarotra izany kanefa «Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin’ny zavatra rehetra, ka hitombo amin’ny asa tsara rehetra.»(II Korintiana 9, 8)

Arahabaina ireo Sampana iraisana efa samy nahavita ny Fihaonambeny tamin’ity taona ity (Sampana Tily, AMF nanao ny ChoeurUni faha-15 tany Toulouse). Irariana mba hahavita soa aman-tsara ireo mikasa hanao ny Fihaonambeny ihany koa amin’ity taona ity (AG Tanora Kristiana, Isantaonan’ny Sampana Fifohazana any Besançon, Fihaonamben’ny Sampana Vehivavy Kristiana sy ny Sampana Lehilahy Kristiana miaraka). Mampiomana sy mangataka antsika rehetra hitondra amam-bavaka ny Synoda Financier sy Fiofanan’ny Filoha rehetra sy ny Mpiandraikitra ara-bola, hatao amin’ny volana Jona ho avy izao eto Paris. Eo koa ny Synoda Lehibe hatao any Bordeaux amin’ny volana Novambra ho avy izao.

Mirary Pentekosta finaritra eo ambany fahasoavan’Andriamanitra ho anareo rehetra izahay, ary mitsodrano anareo amin’ny anaran’Ilay Tia antsika sady Lohan’ny Fiangonantsika :

« Ilay Andriamanitra loharanon’ny fanantenana anie hameno fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina! »(Efesiana 15, 13)

                  Nosoratana teto   Paris, 14 mey 2018 -    Ny Mpitandrina Synodaly, Filohan’ny FPMA,

                                                                                    Dr Jean A. RAVALITERA, Mpitandrina 

 

4 5922669371863335794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 24 JUIN  A 9h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 affiche 40 ans svkinvitation2 sakafo fifo 2018


FITSANGATSANGANANA "LUNDI DE PENTECOTE"

Ny birao, ny mpikambana mahefa eto @ sampana SLK FPMA TAFO PARIS dia faly manasa am-pitiavana sy am pirahalahiana anareo rehetra ary ny Fiangonana manontolo mba ho tonga hiara-voly sy hifaly @ fitsangatsanganana :

Alatsinainy 21 May 2018 manomboka @ 10h 00 mn / 11h 00 mn ny  fahatongavana

Toerana : Parc du Tremblay  232 Boulevard Stalingrad
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Accès Autoroute A. 4 => sortie 5

Transport en commun : RER A descendre à Champigny Bus prendre BUS 116 et compter 9 arrêts ou Bus 106.

Efa balisé ny toerana hidirana ao ka misy loko manga sy mavo nataon'ny mpikarakara.

Rehefa avy mametraka ny fiara eo @ parking dia mamonjy ny entrée 4 ary mandeha ankavia mandroso 200 m dia tonga eo @ toerana hifanomezana fotoana miaraka. 
Raha sendra very dia hafaka miantso any  Olivier RAZAFINDRANAIVO (06 17 94 04 50).

Izany toerana izany dia azo hanaovana Tennis table, Basket, pétanque, etc.......

Ny sakafo dia hatao @ endrika AGAPE ka samy mitondra ny sahaza azy ary dia rehefa tonga eny an-toerana dia hiara-mizara.
Ny voakanzo (fruit de saison) no atolotry ny sampana SLK.

 

affiche ldf stk
 

affiche szm le perreux

sportil 2018